Stadgar

Stadgar för
Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige
(Open Source Sweden)
som antagits den 2011-05-11.

§ 1. NAMN, SÄTE OCH SYFTE

Föreningens namn är Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige med binamnet Open Source Sweden. Sätet är Stockholm.

Föreningen har som syfte att verka såsom intresseorganisation för leverantörer av Öppna programvaror genom att främja en öppen och väl fungerande marknad för utveckling, försäljning och leverans av Öppna programvaror och därtill kopplade tjänster till såväl privata som offentliga organisationer, baserat på öppna standarder. Föreningen skall med samma syfte deltaga och verka i internationella nätverk och övriga sammanhang.

Definitionen av öppna programvaror är programvara som licensieras under en licens som godkänts av “The Open Source Initiativ”. Öppna standarder definieras som standarder som överenstämmer med definitionen i The European Interoperability Framework (EIF) version 1.0.

§ 2. FÖRENINGENS ANKNYTNING

Föreningen är fristående men kan om den så önskar teckna anknytningsavtal med andra organisationer. Detta/dessa anknytningsavtal ska beslutas av årsmötet.

§ 3. MEDLEMSKAP

Medlem

Till medlem kan antagas välrenommerade verksamheter och organisationer vilka levererar Open Source relaterade produkter eller tjänster, som är villiga att följa föreningens stadgar och beslut samt önskar verka för föreningens syften enligt definition i §1, såsom:

  • Leverantörer av Programvarulösningar
  • Utvecklare av applikationer
  • Systemintegratörer
  • Hårdvaruleverantörer
  • Konsulter
  • Leverantörer av Supporttjänster
  • Revisorer och Advokater
  • Ansökan och antagande

Ansökan om medlemskap sker skriftligen till föreningens kansli. Ansökan skall innehålla Organisationsnummer, verksamhets/organisationsnamn, kontaktperson, e-postadress, telefonnummer och postadress. I anslutning till att medlemskap medges skall full medlemsavgift för innevarande räkenskapsår erläggas. Medlemskapet förnyas automatiskt årligen såvida inte begäran om utträde eller uteslutning enligt nedan separat beskrivet stycke.

För antagande av medlem krävs 2/3 dels majoritet i styrelsen. I den händelse att medlem utesluts, grundat på de tidigare nämnda kriterierna kan den uteslutna medlemmen endast återanslutas efter enigt styrelsebeslut.

Privatpersoner och verksamheter vilka icke uppfyller ovan nämnda krav, eller ej önskar delta såsom fullvärdiga medlemmar, kan antas såsom stödmedlemmar utan rösträtt. Beslut om anslutning såsom stödmedlem tas av styrelsen med minst 2/3 delars majoritet. Styrelsen beslutar fortlöpande vilka förmåner och rättigheter stödmedlemmar har.

Utträde och uteslutning

Anmälan om utträde skall ske skriftligen senast 3 månader före det årsskifte vid vilket medlemskapet avses upphöra. Återbetalning av erlagd årsavgift sker inte.

Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem vilken inte verkar för färeningens syfte såsom definierat i stadgarna, uppfyller de förpliktelser vilka omfattas av medlemskapet eller handlar till skada för föreningen. Medlemmar vilka, trots påminnelse, inte erlägger sin medlemsavgift utesluts med automatik från och med det innevarande räkenskapsårets utgång. Denna uteslutning fritar inte medlemmen från skyldigheten att erlägga fastställd medlemsavgift gällande för det räkenskapsår under vilket uteslutningen sker.

Intäkter

Medlemsavgiften för medlem och stödmedlem fastställs av årsmötet för varje räkenskapsår, baserat på rekommendation från styrelsen och inbetalas till föreningen senast en månad efter tidpunkten för det nya räkenskapsårets inledning.

Utöver medlemsavgifter skall föreningen sträva efter att finna andra intäkter utifrån event, projekt, extern finansiering etc.

Medlems rättigheter och förpliktelser

Fullvärdig medlem har rätt att vid årsmöte samt i eventuella utskott ha inflytande på föreningens verksamhet. Fullvärdig medlem är förpliktigad att uppfylla de av föreningen fastställda stadgarna.

E-post kommunikation

Även formella dokument kan komma att sändas via e-post, dessa dokument samt svar på de samma skall betraktas såsom lika bindande som om de var formellt underskrivna. Dessa e-post utskick sänds till den av medlemmen anmälda adressen. Det är medlemmens skyldighet att meddela ändrade e-postadresser till föreningen.

§ 4. STYRELSE OCH VALBEREDNING

Val av styrelse och dess uppgift

Styrelsens ordförande väljs separat av stämman, övriga funktioner konstitueras internt inom styrelsen.

Styrelsen skall bestå av minst tre ordinarie ledamöter, varav en är ordförande och en vice ordförande, samt minst en suppleant. Styrelsens ordförande väljs på årsmötet på två år i taget. Övriga ledamöter väljs på två år, dock skall val av halva styrelsen alltid genomföras. Omval kan förekomma. I den händelse att styrelsemedlem väljer att avgå på egen begäran har styrelsen rätt att ersätta denne med en av suppleanterna intill nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen skall genomföra konstituerande möte omedelbart efter årsmötets avslutande.

Styrelsen har fullt ansvar för föreningens dagliga verksamhet. I den händelse att föreningen har anställd personal åligger det styrelsen att utöva tillsyn över de anställda.

Styrelsearbetet

Styrelsen har att själv fastställa styrelsemötenas dagordning. Styrelsemöte avhålles då styrelsens ordförande finner det nödvändigt eller då minst två styrelseledamöter finner det nödvändigt, dock minst tre gånger per år.

Kallelse till styrelsemöte skall ske skriftligen senast 14 dagar före mötestidpunkten. Kallelsen skall även innefatta dagordning för mötet.

Vid styrelsemöte skall beslutsprotokoll med motivering föras. Styrelseprotokoll skall skrivas under av protokollförare, justeringsman samt ordförande.

Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet, dock är styrelsen endast beslutmässig då minst hälften av styrelsen ledamöter är närvarande. I den händelse att omröstning ger jämn fördelning i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen har att besluta om anställning av personal inom ramen för fastlagd budget

Valberedning

På årsmötet väljs 2 personer till valberedning.

§ 5. PROJEKTARBETE

Det dagliga föreningsarbetet genomförs inom ramen för föreningsprojekt. Projekten har till uppgift att utarbeta förslag till styrelsen vilka främjar föreningens mål och fortsatta utveckling. Dessa förslag föreläggs styrelsen för beslut.

§ 6. STÄMMAN

Stämman är föreningens högsta beslutande organ.

Kallelse till stämma

Ordinarie årsstämma hålls årligen under det kvartal vilket närmast följer på föregående räkenskapsårs utgång. Extra föreningsstämma kan inkallas då styrelsen så begär eller då minst 50 % av föreningens medlemmar, skriftligen, så begär. I det sistnämnda fallet skall extra föreningsstämma avhållas senast 6 veckor efter inkommen begäran.

Kallelse, inklusive dagordning, skall sändas ut senast tre veckor och högst sex veckor före datum för stämma, antingen via brev eller till de av medlemmarna inlämnade e-postadresserna. I kallelsen till ordinarie årsstämma skall även föreningens årsbokslut ingå.

Rätt att delta i stämman

Samtliga ordinarie medlemmar har rätt att delta årsstämman.

Rösträtt på stämman

Samtliga ordinarie medlemmar vilka närvarar på föreningsstämman är röstberättigade. Stödmedlemmar har ej rösträtt.

Stämmans genomförande

Följande punkter är obligatoriska på årsstämman:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande jämte protokollförare
3. Val av justeringsmän
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året
7. Revisorerna berättelse
8. Fråga om fastställande av balans och resultaträkning
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
10. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisor
11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och årsavgifter för innevarande år
12. Val av ordinarie styrelseledamöter
13. Val av suppleanter
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Övriga ärenden

Ärenden från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före stämmodatum. Såvida styrelsen fattar beslut om att insänt ärende skall behandlas på stämman sänds underlag för ärendet ut till medlemmarna senast 7 dagar före stämmodatum. I den händelse att styrelsen motsätter sig att framlägga ärendet kan stämman genom omröstning som ger enkel majoritet besluta om att ärendet ändock skall tas upp till behandling.

Vid stämman kan det endast fattas beslut om sådana ärenden vilka är upptagna på dagordningen.

Beslut på stämman är giltiga genom enkel majoritet, varje medlem har en röst.

Medlem kan överlåta sin rösträtt vid enskild stämma genom skriftlig fullmakt. Enskild medlem får vid vart och ett tillfälle inte representera mer än en ej närvarande medlem genom fullmakt.

§ 7. RÄKENSKAPER OCH FORMALIA

Föreningens räkenskapsår är kalenderårsvis

Årsredovisningen skall vara reviderad av utsedd revisor före årsstämmans genomförande. Utsedd revisor behöver ej vara medlem av föreningen, om så dock är fallet så får utnämnd revisor ej vara tillika ledamot eller suppleant av styrelsen.

Utsedd revisor skall löpande ha insyn i föreningens räkenskaper och kassa och skall göra styrelsen uppmärksam på eventuella avvikelser.

Kassören ansvarar för föreningens intäkter samt betalar de av styrelsen godkända kostnaderna. Kassören ansvarar för att räkenskaperna förs enligt god redovisningssed samt att årsbokslut upprättas.

Dispositionen av eventuellt uppkomna överskott har årsstämman att fatta beslut om, styrelsen har att framföra förslag till disposition.

§ 8. TECKNINGSRÄTT OCH SKYLDIGHETER

Föreningen tecknas av ordföranden och en styrelsemedlem i kombination. Vid försäljning eller pantsättning av fast egendom tecknas dock föreningen av styrelsen i sin helhet. Enskilda medlemmar i föreningen har ej någon skyldighet gentemot de av föreningen tecknade förbindelserna i utsträckning överstigande Svensk lag.

§ 9. STADGEÄNDRINGAR

Styrelsen har att ställa förslag till stadgeändringar. Föreslagna stadgeändringar antas med två tredjedels majoritet i ordinarie eller extra insatt föreningsstämma.

§ 10. FÖRENINGENS AVVECKLING

För beslut om föreningens upplösning fördras beslut vid två på varandra följande allmänna sammanträden, varav ett ska vara årsmöte. Det andra sammanträdet ska hållas minst en månad senare än det första. Vid vardera av dessa sammanträden måste beslut, för att vara giltigt, biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Vid beslut om föreningens upplösning ska föreningens tillgångar delas solidariskt mellan dess medlemmar. Stödmedlemmar har dock ingen del av tillgångarna.